14 Nisan 2021, 03:44:03

Haberler:

                Web sitemize Üye  olurken Dogru mail Adresi giriniz Yoksa  mail Aktivasyon Kodunuz Mail adresinize Ulaşmıcaktır.Gümrük İşletme ( İthalat Rejimi )

Başlatan Tekyürek, 25 Ekim 2014, 03:38:45

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

[Linkleri Ve Forumun Tam İçeriğini Sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir. Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

İTHALAT REJİMİ

İçindekiler

Bazı Önemli Kavram ve Terimlerin Tanımı

1 Giriş

1.1 Bu Notu Kimler Okumalıdır?

1.2 Bu konuda Faydalı Olabilecek Diğer Notlar

2 Bu Notun Amacı ve Kapsamı Nedir?

2.1 Bu Not Neyi Tanımlar?

2.2 Bu Notta Geçen Konulara İlişkin Mevzuat Nedir?

2.3 Gümrük Kanunundan Kaynaklanan Genel Hak ve Yükümlülükler Nelerdir?

3 Türkiye Gümrük Bölgesine Eşya Getirildiğinde Ne Yapılmalıdır?

3.1 Gümrük İdaresine veya Gümrük İdarelerinin Belirlediği veya Uygun  Gördüğü Diğer Bir Yere Eşya Getirilmesi

4 Eşyanın Gümrüğe Sunulmasında Neler Gereklidir?

4.1 Eşya Gümrüğe Getirildiğinde İlk Olarak Ne Yapılmalıdır?

4.2 Eşyayı Gümrüğe Kim Sunmalıdır?

4.3 Eşya Gümrüğe Nasıl Sunulur?

4.4 Eşyanın Gümrüğe Sunulması İçin Zaman Sınırlaması Var mıdır?

4.5 Eşyanın Gümrüğe Sunulması Ertelenebilir mi?

4.6 Eşya İçin Gerekli Başka Gümrük Beyanları Var mıdır?

4.7 Özet Beyanı Kim Vermelidir?

4.8 Özet Beyan Nedir?

4.9 Özet Beyan Ne Zaman ve Nasıl Verilmelidir?

4.10 Eşyayı Gümrüğe Sunan ve Buna İlişkin Özet Beyan Verenlerin Cezai Sorumlulukları Nelerdir?

5 Eşyanın Boşaltılması ve Depolanması

5.1 Eşya Nereye Boşaltılmalıdır?

5.2 Eşya Boşaltıldıktan Sonra Bir Başka Yere Götürülmesi İle İlgili Bir Kısıtlama Var mıdır?

5.3 Gümrükçe Onaylanmış Bir Geçici Depolama Yeri İçin Gerekli Şartlar Nedir?

5.4 Gümrüğün İzni Olmadan Eşya Bir Başka Yere Götürülürse Ne Olur?  

6 Serbest Dolaşıma Giriş

6.1 Serbest Dolaşıma Giriş Nedir?

6.2 Kimler İthalat Yapabilir ve İthalata İlişkin Genel Bir Yasaklama veya Kısıtlama Var mıdır?

6.3 Türkiye’ye İthali Yasak Eşya Nedir?

6.4 Türkiye’ye İthali Belli Kurum ve Kuruluşlara Bırakılmış Eşya Nedir?

6.5 Türkiye’ye İthalinde Belli Merciin İzni Aranacak Eşya Nedir?

6.6 Yalnızca Belirli Gümrük İdarelerinden İthal Edilebilecek Eşya Nedir?

6.7 Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi İçin Beyanda Bulunmadan Önce Eşyayı Doğru Beyan Edebilmek İçin Nelere Yapılabilir?

6.8 Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Çerçevesinde Beyanda Bulunmak İçin Bir Süre Sınırlaması Var mıdır?

6.9 Kanunda Öngörülen Süreler İçinde Beyanda Bulunulmaması Halinde Ne Olur?

6.10 Kimler Beyanda Bulunabilir? Beyan Sahiplerinin Genel Sorumlulukları Nelerdir?

6.11 Temsil Hakkı, Doğrudan ve Dolaylı Temsil Nedir?

6.12 Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi İçin Nasıl Beyanda Bulunabilirim?

6.13 Gümrük Beyannamesi (Tek İdari Belge â€" TİB) Nereden Temin Edilebilir?

6.14 Gümrük Beyannamesi Nasıl Doldurulur?

6.15 Basitleştirilmiş Usul Nedir?

6.16 Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Hükümlerinin Uygulanması Bakımından Eşyanın Tarife Pozisyonu, Gümrük Kıymeti ve Menşeinin Doğru Beyan Edilmesinin Önemi Nedir?

6.17 Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Çerçevesinde Sahte Menşeli Eşya ve Zarfların Önemi Nedir?

6.18 Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Çerçevesinde Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Korunmasının Önemi Nedir?

6.19 Beyanname Nasıl Tescil Edilir ve Tescilden Sonra Beyannamede Düzeltme Yapılabilir mi?

6.20 Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi İçin Tescil Edilen Beyanname İptal Edilebilir mi?

6.21 Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi İçin Tescil Edilen Beyannameye Eklenmesi veya Eşyanın Tesliminden Önce İbraz Edilmesi Gerekli Belgeler Nelerdir?

6.22 Serbest Dolaşıma Girecek Eşya Ne Şekilde ve Hangi Usulde Muayene Edilecektir?

6.23 İthalatta Ödeme Şeklinin Önemi Nedir?

6.24 Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Çerçevesinde Eşyanın Teslimi Başka Hangi Şartlara Bağlıdır?

6.25 Tercihli Tarife Uygulamaları (Sıfır veya İndirimli Oranda/Miktarda Gümrük Vergisi Uygulanması) Nelerdir?

6.26 Geçici olarak yurt dışına ihraç edilen eşya ve geri gelen eşya tekrar serbest dolaşıma sokulabilir mi?

6.27 Serbest dolaşıma giriş işlemleri hangi süreler içerisinde tamamlanmalıdır?

7 Gümrük Yükümlülüğü

7.1 İthalatta Gümrük Yükümlülüğü Ne Zaman Doğar Ne Zaman Başlar?

7.2 İthalat Vergilerinden Kim(ler) Sorumludur?

7.3 İthalat Vergileri Nasıl Hesaplanır?

7.4 İthalat Vergileri Ne Zaman ve Nerelere Ödenir?

7.5 Yanlışlıkla Fazla Alınan Vergiler Geri Verilir mi?

7.6 Gümrük İdaresi Eksik Alınan Vergileri Sonradan İsteyebilir mi?

7.7 Tebliğ Edilen Vergilere İtiraz Edilebilir mi?

7.8 Gümrük Yükümlülüğü Hangi Hallerde Sona Erer?

8 İtiraz

9 Dış Ticaret Mevzuatı

9.1 İthalat Rejimi Kararı

9.2 Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Mevzuatı

9.3 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat

9.4 İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri Mevzuatı

9.5 Tarife Kontenjanı Hakkında Mevzuat

10 İrtibat

EK-I: Ticari Nitelikli Eşyanın İthalinde Aranan/Aranabilecek Belgeler

A. Beyannamenin Tescil Edilerek İdareye Verilmesi Aşamasında Beyannameye Eklenmesi Gereken/Gerekebilecek Belgeler

B. Beyannamenin Tescilinden Sonra, Eşyanın Tesliminden Önce İbrazı Gerekli Belgeler

 Bazı Önemli Kavram ve Terimlerin Tanımı

 Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi: Türkiye Cumhuriyeti toprakları, kara suları, iç suları ve hava sahasının dahil olduğu bölge.

 Eşya: Her türlü madde, ürün ve değer.

Gümrük idaresi veya idareleri: Gümrük mevzuatında belirtilen işlemlerin kısmen veya tamamen yerine getirildiği merkez veya taşra teşkilatındaki hiyerarşik yönetim birimlerinin tamamı.

Kişi: Gerçek ve tüzel kişiler ile hukuken tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat uyarınca hukuki tasarruflar yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklığı.  

Karar: Bağlayıcı tarife ve menşe bilgileri de dahil olmak üzere, gümrük idaresinin, gümrük mevzuatı ile ilgili olarak belirli bir konuda bir veya daha fazla kişi üzerinde hukuki sonuç doğuracak idari tasarrufunu;    

Serbest dolaşımda bulunan eşya: Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara ait hükümler saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak Türkiye Gümrük Bölgesine giren eşya ile tümüyle Türkiye’de elde edilen veya üretilen eşya.

İthalat vergileri:

- Eşyanın ithalinde öngörülen gümrük vergileri ve eş etkili vergileri,

- Tarım politikası veya işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde       alınan  ithalat vergileri.  

Yükümlü: Gümrük  yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumlu bütün kişiler.  

Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması: eşyanın,

  - Bir gümrük rejimine tabi tutulması,

  - Bir serbest bölgeye girmesi,

  - Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracı,

  - İmhası,

  - Gümrüğe terk edilmesi.

Gümrük rejimi:

 - Serbest dolaşıma giriş rejimi,

 - Transit rejimi,

 - Gümrük antrepo rejimi,

 - Dahilde işleme rejimi,

 - Gümrük kontrolü altında işleme rejimi,

 - Geçici ithalat rejimi,

 - Hariçte işleme rejimi,

- İhracat rejimi.

Gümrük beyanı: Belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması talebinde bulunulması.

Beyan sahibi: Kendi adına beyanda bulunan kişiyi veya adına beyanda bulunulan kişi.

Eşyanın teslimi: Eşyanın tabi tutulduğu gümrük rejimi ile öngörülen amaçlar doğrultusunda gümrük idareleri tarafından ilgilisine teslimi.  

Tarife Kotası: Bir mal ya da mal grubunun gümrük vergisi oranlarında belirli bir miktar veya değer için indirim yapılması ya da muafiyet sağlanmasını ifade eder. Tarife kotası deyimi, tarife kontenjanı anlamına da gelir.

 Tercihli Tarife: İki ya da daha çok ülkenin yaptıkları ticaret anlaşması uyarınca, aralarındaki ticarette karşılıklı olarak ya da bir ülkenin belli ülke ya da toprak parçaları menşeli eşyaya tek taraflı olarak daha düşük tarife uygulamasıdır.

 Eşyanın Ticaretine İlişkin Özel Hükümlerle Belirlenmiş Önlemler: Bir eşyanın ticaretine ilişkin olarak uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülükler ya da kanun, kararname, yönetmelik ve benzeri mevzuat çerçevesinde, ilgili kurumlarca belirlenmiş özel düzenlemelerdir.

 Üçüncü Ülke: Avrupa Birliği üyesi ülkeler (bazı hallerde Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkeler) dışındaki bir ülke.

 Geri Verme: Ödenmiş olan gümrük vergilerinin tamamen veya kısmen geri ödenmesi,

  Kaldırma: Henüz ödenmemiş olan gümrük vergilerinin tamamen veya kısmen alınmamasına karar verilmesi,

 BİLGE: Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri.

 1 Giriş

1.1 Bu Notu Kimler Okumalıdır?

Aşağıdaki işlerden herhangi birini yapıyor veya yapmayı tasarlıyorsanız bu Notu okumanız genel bilgi edinmeniz bakımından faydalı olabilir.

•   Türkiye Gümrük Bölgesine eşya getirilmesi;

•   İthalatçı, beyan sahibi veya gümrük müşaviri;

•   Türkiye’ye eşya ithal edilmesi;  

•   Türkiye’de eşya boşaltılması;

•   Eşyanın gelişini müteakip taşınması;

•   Eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulmadan önce depolanması.

Bu Not, tacir olmayan gerçek kişilerin ve yolcuların kişisel eşyalarını ihtiyaçları için ithal edecekleri eşyayı kapsamaz

Bu Not, kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge veya hukuki sonuç doğuracak bir araç değildir. Bu Notta yer alan bilgiler, bu Notun konusu ile ilgili bazı mevzuat hükümlerinin yorumlanmasından ibarettir ve bu Nottaki hiç bir şey mevzuat hükümlerinin yerini alamaz.

1.2 Bu konuda Faydalı Olabilecek Diğer Notlar

Aşağıdaki konulara ilişkin mevcut Notların okunması sizin için faydalı olabilir:

Notun Başlığı   Not No.

Eşyanın Tarife Sınıflandırması   

Gümrük Kıymeti   

Eşyanın Tercihli ve Tercihli Olmayan Menşei   

Geçici Depolama ve Antrepo   

Basitleştirilmiş Usul   

Katma Değer Vergisi   

Transit Rejimi   

    

Bu Notların basılı kopyaları yukarıda verilen adresten ücretsiz olarak temin edilebilir.

2 Bu Notun Amacı ve Kapsamı Nedir?

 2.1 Bu Not Neyi Tanımlar?

Bu Not, Türkiye’ye ithal edilecek ticari nitelikli (İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde ithal edilecek)  eşyaya, Türkiye Gümrük Bölgesine girişinden başlayarak serbest dolaşıma girişine kadar uygulanacak gümrük işlemlerini tanımlar..

2.2 Bu Notta Geçen Konulara İlişkin Mevzuat Nedir?

Türkiye’de ithalata ilişkin hüküm içeren 50 yakın kanun ve kanun hükmünde kararname vardır. Bu nedenle, bu Notun konusu ile ilgili önemli olduğu düşünülen bazı mevzua, gümrük mevzuatı ile ilgili bazı önemli ve genel bilgiler de verilmek suretiyle üç alt başlık altında verilecektir.

a)     Gümrük Mevzuatı

6 Mart 1995 tarihli, 1/95 sayılı AB-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı ile 1/1/1996 tarihinden başlayarak Avrupa Birliği ile Türkiye arasında bir gümrük birliği oluşturulmuştur. Türkiye, bu Kararın yürürlüğe giriş tarihinde Topluluk Gümrük Kodunu oluşturan (EEC) 2913/92 sayılı ve 12 Ekim 1992 tarihli Konsey Tüzüğü ile bu tüzüğün uygulanma hükümlerini belirleyen (EEC) 2454/93 sayılı ve 2 Temmuz 1993 tarihli Komisyon Yönetmeliğinin; ürünlerin menşei, kıymeti, gümrük birliği alanına girişi, gümrük beyanları, serbest dolaşıma giriş, askıya alma düzenlemeleri ve ekonomik etkili gümrük rejimleri, malların dolaşımı, gümrük borcu (yükümlülüğü) ve başvuru hakkı konularına ilişkin hükümleri benimseme yükümlülüğü altına girmiştir.

 Genel olarak Avrupa Birliğine tam üyelik yolunda ilerlemek, özel olarak da yukarıda zikredilen yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla, Türkiye'nin Avrupa Birliği gümrük mevzuatına uyum çalışmalarının bir sonucu olarak, Avrupa Birliği Gümrük Kodu esas alınarak ve günümüz ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak hazırlanan 27.10.1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu 4/11/1999 tarihli ve 23866 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 5/2/2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yine bu çerçevede, (EEC) 2554/93 sayılı Komisyon Yönetmeliği, mevcut uygulamalar ve günümüz ihtiyaçları da dikkate alınarak hazırlanan Gümrük Yönetmeliği 20/1/2000 tarihli ve 29939 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 5/2/2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği dışında tamamlayıcı niteliğe sahip ve daha çok Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddelerinin uygulama usul ve esaslarının belirlendiği Bakanlar Kurulu Kararları, Yönetmelikler ve Tebliğler de tasarruf olunmuş ve tasarruf olunmaya da devam edilmektedir.

 b)     Dış Ticaret (İthalat Mevzuatı)

 -         İthalat Rejimi Kararı, İthalat Yönetmeliği ve bu Yönetmelik eki İthalat Tebliğleri;

-         Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı, ; Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği ve bu Yönetmelik eki Standardizasyon Tebliğleri;

-         İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında mevzuat;

-         İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri ile Kota İdaresi ve Tarife Kontenjanı Hakkında mevzuat;

-         Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında mevzuat;

-         İkili Anlaşmalar ve Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında mevzuat;

-         Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması Hakkında mevzuat;

-         Belirli Ülkeler Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında mevzuat.

 c)      Diğer İlgili Mevzuat

 Bu alt başlık kapsamında yalnızca ithalat vergilerine bazı mevzuata atıf yapılacaktır.

 -         Katma Değere Vergisi mevzuatı;

-         Eğitim Gençlik Sağlık ve spor Hizmetleri Vergisi mevzuatı;

-         Bazı fonlara (Toplu Konut Fonu, Savunma Sanayi Destekleme Fonu; Tütün Fonu, Madencilik Fonu, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu vb.) ilişkin mevzuat.    

 2.3 Gümrük Kanunundan Kaynaklanan Genel Hak ve Yükümlülükler Nelerdir?

 Genel olarak; gümrük idaresiyle muhatap olan kişiler, 4458 sayılı Gümrük Kanununa, bu Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzük, kararname ve yönetmelik hükümlerine uymak; gümrük idarelerinin Gümrük Kanununa ve diğer kanun, tüzük ve kararnamelerde yazılı hükümlere göre yapacağı gözetim ve denetimlere tabi olmak; bu idarelerin kendi adına veya başka idareler nam veya hesabına tahsil edeceği her türlü vergi, resim, harç ve ücretleri ödemek veya bunlar için teminat vermek, kanun, tüzük, kararname ve yönetmelik hükümlerinin uymayı zorunlu kıldığı her türlü işlemi yerine getirmekle yükümlüdürler.

 Bütün kişiler, gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri gerçekleştirmek üzere, gümrük idarelerindeki işleri için Gümrük Yönetmeliğinin 836 ncı maddesi hükmü saklı kalmak koşuluyla bir temsilci tayin edebilirler.

 Kişiler, gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin konularda gümrük idarelerine yazılı müracaatta bulunarak bir karar alınmasını isteyebilirler. Karar alınmasına ilişkin yazılı talepler 30 gün içerisinde sonuçlandırılacak ve yazılı başvurunun reddi veya başvuru sahibinin aleyhine verilecek kararlar gerekçesi ile birlikte muhatabına yazılı olarak bildirilecektir. Ayrıca, başvuru sahibi bu şekilde kendine tebliğ edilen karara idari ve adli yönden itiraz edebilecektir. Bu hakkın kullanılması, gümrük idarelerinde uygulamanın kararın geçerli olduğu süre boyunca herhangi bir değişiklik olmadan sürdürülmesi ve gümrük idaresiyle iş ilişkisi bulunan kişilerin belli bir vadede isabetli kararlar almalarını sağlaması bakımında önemlidir.

 İthalatçılar, fiilen tasarladıkları bir ithalat işlemi için gümrük idarelerinden gümrük mevzuatının uygulanması hakkında bilgi talep edebilirler.  

 Gümrük işlemleriyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bulunan kişiler, gümrük idarelerinin talebi üzerine, gümrük işlemleriyle sınırlı olmak kaydıyla, Gümrük Kanununun belge ve bilgi saklanması için öngördüğü süreler içinde (5 yıl), faturalar, proforma faturalar, alım satım sözleşmeleri, ithal ya da ihraç eşyasına ilişkin muhasebe kayıtları gibi beyanı destekleyen bütün belge ve bilgileri vermek ve her türlü yardımı sağlamakla yükümlüdürler. Bu çerçevede kendilerinden bilgi istenilen kişiler özel kanunlarda yazılan gizlilik hükümlerini ileri sürerek bilgi vermekten kaçınamazlar.

 Yükümlüler, kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri için ilgili gümrük idaresine verecekleri bir dilekçe ile düzeltme talebinde bulunabilirler.

 Kişiler, düzeltme taleplerine ilişkin kararlara, idari kararlara, gümrük vergilerine ve cezalara karşı  kararı alan gümrük idaresinin bağlı bulunduğu gümrük başmüdürlüğü nezdinde itirazda bulunabilirler.

 Yukarıda belirtilen hakların hepsi yükümlüler açısından önemli olmakla birlikte, bu haklar içinde belki de en önemlisi olan itiraz hakkı ile ilgili olarak ayrı bir başlık altında ayrıca bilgi verilecektir.  

 Türkiye’ye ticari nitelikte eşya ithal edecek kişilerin, yukarıda ana hatlarıyla açıklanan hakları serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında da kullanabileceklerdir. Bu hakların kullanılması serbest dolaşıma giriş rejimi ile ilgili olarak gümrük idaresi ile yükümlü arasında olası ihtilafların önlemesi bakımından önemlidir.

  3 Türkiye Gümrük Bölgesine Eşya Getirildiğinde Ne Yapılmalıdır?

 3.1 Gümrük İdaresine veya Gümrük İdarelerinin Belirlediği veya Uygun  Gördüğü Diğer Bir Yere Eşya Getirilmesi

 Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya, girişinden itibaren gümrük gözetimine tabidir. Bunlar, yürürlükteki hükümlere uygun olarak gümrük idareleri tarafından denetlenir.

 Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın, getiren kişi tarafından gecikmeksizin Gümrük Müsteşarlığınca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak belirlenen bir gümrük idaresine veya gümrükçe uygun görülen herhangi bir yere götürülmesi zorunludur. Bu zorunluluk, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesinde sonra, taşıt değiştirilmesi halinde de geçerlidir.

 4 Eşyanın Gümrüğe Sunulmasında Neler Gereklidir?

 4.1 Eşya Gümrüğe Getirildiğinde İlk Olarak Ne Yapılmalıdır?

 Türkiye’ye ithal edilmek üzere gümrük idaresine ya da gümrük idarelerinin belirlediği ya da uygun gördüğü yere gelen eşya, bunu Türkiye Gümrük Bölgesine getiren kişi veya yerine göre eşyanın gelişinden sonra taşımasını üstlenen kişi tarafından gümrüğe sunulması gerekmektedir.

 Eşyanın gümrüğe sunulması, Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın gümrük idaresine ya da gümrük idaresinin belirlediği veya uygun gördüğü bir yere getirildiğinin gümrük idaresine sözlü olarak bildirilmesidir.

 Eşyanın gümrüğe sunulmasını izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine bir özet beyan verilmesi gerekmektedir.

 4.2 Eşyayı Gümrüğe Kim Sunmalıdır?

 Eşya, bunu Türkiye Gümrük Bölgesine getiren kişi veya yerine göre eşyanın gelişinden sonra taşımasını üstlenen kişi tarafından sunulmalıdır.

 4.3 Eşya Gümrüğe Nasıl Sunulur?

 Daha önce de belirtildiği üzere, eşyanın gümrüğe sunulması sözlü olarak yapılmakta, bu iş için yazılı bir form kullanılmamaktadır. Ancak, bu şekilde yapılan bir sözlü bildirim, gümrük idaresinde bu amaçla tutulan bir deftere kaydedilmektedir.

 4.4 Eşyanın Gümrüğe Sunulması İçin Zaman Sınırlaması Var mıdır?

 Evet vardır. Eşyanın bir gümrük idaresine veya gümrük idaresince belirlenen bir yere getirilmesini müteakip zaman geçirilmeden sunulması esastır.

 4.5 Eşyanın Gümrüğe Sunulması Ertelenebilir mi?

 Hayır. Keza, eşya gümrüğe sunulmadan diğer gümrük işlemleri yapılamaz.

 4.6 Eşya İçin Gerekli Başka Gümrük Beyanları Var mıdır?

 Evet. Eşyanın gümrüğe sunulmasını müteakip, söz konusu eşya ile ilgili olarak eşyanın sunulduğu aynı gümrük idaresine eşyayı tanımlayan bir “özet beyan”ın verilmesi zorunludur.

 4.7 Özet Beyanı Kim Vermelidir?

 Özet beyanın, eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren veya eşyanın gelişinden sonra taşıma sorumluluğunu üstlenen kişiler ile bunlar adına hareket eden kişiler tarafından verilmesi zorunludur.

 4.8 Özet Beyan Nedir?

 Özet beyan, eşyanın tanımlanması için gerekli tüm bilgileri içeren ve önceden belirlenmiş bir şekli havi bir belgedir. Özet beyan, Gümrük Yönetmeliğin 10 no.lu ekinde yer alan form ile yapılır. Özet beyan yerine orijinal manifesto, konşimento, CMR, TIR Karnesi, CİM veya CİV gibi belgelerden biri de kabul edilir. Gümrük Müsteşarlığı, eşyanın teşhisi için gerekli ayrıntıları içeren ve uluslararası kabul gören diğer bir ticari veya resmi belgenin de özet beyan olarak kullanımına izin vermeye yetkilidir.

 4.9 Özet Beyan Ne Zaman ve Nasıl Verilmelidir?

 Özet beyanın, eşyanın gümrüğe sunulmasını takibeden ilk iş günü mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine verilmesi zorunludur.

 Özet beyan, bilgisayarlı gümrük idarelerinde bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla; Gümrük Yönetmeliğinin 10 no.lu ekinde yer alan örneğe uygun formun doldurulup imzalanması veya özet beyan yerine kabul edilen herhangi bir taşıma belgesinin (konşimento, CMR, TIR Karnesi vs.) gümrük idaresine ibraz edilmesi verilebilir. Bu usullerden en yaygın olarak kullanılanı bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla özet beyan verilmesidir. Bu şekilde özet beyan vereceklerin, önceden ilgili gümrük idaresinden bir kullanıcı kodu ve şifresi almaları gereklidir. BİLGE’ye girmek için kullanıcı kodu ve şifresi alan kişiler, yerel (bilgisayarlı gümrük idarelerindeki veri giriş terminalleri) veya geniş alan ağı (kendi ofislerindeki bilgisayarlar) ile özet beyan tescil ettirebilirler.

 4.10 Eşyayı Gümrüğe Sunan ve Buna İlişkin Özet Beyan Verenlerin Cezai

         Sorumlulukları Nelerdir?

 Özet beyan ya da özet beyan olarak kullanılan ticari ya da resmi belgenin süresi içinde verilmemesi halinde, Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (d) bendi uyarınca aynı maddenin 1 inci fıkrasında yazılı miktarın iki katı usulsüzlük cezası uygulanır.

 Eşyanın cinsinin yanlış beyan edilmesi veya kapların türleri ile üzerlerinde kayıtlı numara ve işaretlerin özet beyan kayıtlarına uymaması durumunda, Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (c) bendi uyarınca, aynı maddenin 1 inci fıkrasında yazılı ceza dört kat olarak uygulanır.

Taşıt araçlarının sahipleri, kaptanları veya acentaları tarafından gümrük idaresine verilen özet beyan veya özet beyan olarak kullanılan ticari veya resmi belgelerdeki kayıtlı miktara göre noksan çıkan kapların mahrecinden yüklenmemiş veya yanlışlıkla başka yere çıkartılmış veya kaza ve avarya sonucunda yok olmuş veya çalınmış bulunduğu gümrük idaresince belirlenecek süre içinde kanıtlanamadığı takdirde, bu noksan kaplara ait eşyadan tarife pozisyonuna veya tarife pozisyonu tespit edilemiyor ise cinsine ve türüne göre tarifede dahil olduğu faslın en yüksek vergiye tabi pozisyonuna göre hesaplanacak gümrük vergisi kadar para cezası alınır. Bu çerçevede bir ceza belirlenmesi mümkün olamıyorsa, noksan her kap için 241 inci maddenin 1 inci fıkrasında belirlenen miktarda para cezası alınır.

Taşıt araçlarının sahipleri, kaptanları veya acentaları tarafından gümrük idaresine verilen özet beyan veya özet beyan olarak kullanılan ticari veya resmi belgelerdeki kayıtlı miktara göre fazla çıkan kapların yanlışlıkla mahrecinden fazla olarak yüklenmiş olduğu gümrük idaresince belirlenecek süre içinde kanıtlanamadığı takdirde, söz konusu eşyaya el konularak müsadere olunur ve eşyanın CIF kıymeti kadar para cezası alınır.

 Söz konusu para cezaları, yapılan tespite göre taşıt araçlarının sahipleri, kaptanları veya acentalardan alınır.

 Diğer Kanunların, örneğin 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun, Türk Ceza Kanunu vb., ihlallerine karşı cezai sorumluluklar saklıdır.

 5 Eşyanın Boşaltılması ve Depolanması

 5.1 Eşya Nereye Boşaltılmalıdır?

 Eşya bulunduğu taşıt araçlarından gümrük idarelerinin belirledikleri veya uygun gördükleri yerlerde söz konusu idarelerin izni ile boşaltılabilir.  

  Gümrük idaresine özet beyan veya özet beyan olarak kullanılan ticari ya da resmi belge verilmeksizin taşıtlardan eşya boşaltılamaz.

  Ancak, eşyanın tamamen veya kısmen acilen boşaltılmasını gerektiren kaçınılmaz bir tehlikenin varlığı durumunda bu izin aranmaz. Bu gibi durumlarda en yakın gümrük idaresi derhal haberdar edilir.

  Gümrük idareleri, eşyanın ve bulunduğu taşıma araçlarının muayenesi amacıyla gerektiğinde eşyanın boşaltılmasını ve kapların açılmasını isteyebilir.

  5.2 Eşya Boşaltıldıktan Sonra Bir Başka Yere Götürülmesi İle İlgili Bir Kısıtlama

       Var mıdır?

 Evet. Eşya, gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar geçici depolanan eşya statüsünde bulunur ve bu şekilde adlandırılır. Geçici depolanan eşya, gümrük idaresinin izni olmaksızın ilk konulduğu yerden kaldırılmaz; eşyanın kapları açılamaz ve yükümlüsü tarafından muayene edilemez.

 Geçici depolanan eşya, sadece gümrük idarelerinin uygun gördüğü yerlerde ve bu idarelerin belirlediği koşullarda depolanabilir.

 5.3 Gümrükçe Onaylanmış Bir Geçici Depolama Yeri İçin Gerekli Şartlar Nedir?

 Mütemmim cüz’ü ile birlikte geçici depolama yeri işleticileri,

 -         geçici depolama yeri ve müştemilatı (ekleri) için yeterli fiziki güvenliği sağlamak;

-         eşya hareketlerinin kolaylıkla izlenebilmesini sağlayacak nitelikte stok kayıtlarını tutmak; ve,

-         geçici depolanan eşya için yeterli teminatı sağlamak;

 zorundadırlar. Gümrükçe onaylanmış geçici depolama yeri işleticilerinin gümrük mevzuatından kaynaklanan önemli sorumlulukları vardır.

 Geçici depolama faaliyetleri ve geçici depolama yeri işleticilerinin yerine getirmesi gerekli genel şarlar hakkında ayrıntılı bilgi, size en yakın gümrük idaresi veya Gümrükler Genel Müdürlüğünden (Geçici Depolama ve Antrepo Şube Müdürlüğü)  temin edilebilir.    

 5.4 Gümrüğün İzni Olmadan Eşya Bir Başka Yere Götürülürse Ne Olur?  

 Gümrük gözetimi altındaki (yani geçici depola statüsündeki)  ithalat vergilerine tabi eşyanın, kanuna aykırı olarak gümrük gözetimi dışına çıkarılması halinde gümrük  yükümlülüğü doğar. Bu fiili işleyen ve iştirak edenlerin, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ve diğer kanunlardan kaynaklanan cezai sorumlulukları saklıdır.

 6 Serbest Dolaşıma Giriş

 6.1 Serbest Dolaşıma Giriş Nedir?

 Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın serbest dolaşıma girişi; ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili ile mümkündür.

 Ticaret politikası önlemleri, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararının 4 üncü ve Gümrük Yönetmeliğinin 257 nci maddelerinde tanımlandığı şekilde dar anlamda değil, eşyanın ticaretine ilişkin özel hükümlerle belirlenmiş önlemler meyanında bir eşyanın ticaretine ilişkin olarak uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülükler ya da kanun, kararname, yönetmelik ve benzeri mevzuat çerçevesinde, ilgili kurumlarca belirlenmiş özel düzenlemeleri de kapsayacak şekilde geniş anlamdadır.    

 Serbest dolaşımda bulunmayan eşyaya serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerinin uygulanması halinde, eşya serbest dolaşımda bulunan eşya statüsünü kazanır.

 6.2 Kimler İthalat Yapabilir ve İthalata İlişkin Genel Bir Yasaklama veya

      Kısıtlama Var mıdır?

 Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilirler. Ancak, özel anlaşmalara dayanan ithalatta, kitap ve diğer yayınların ithalatında ve ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde Dış Ticaret Müsteşarlığınca perakende satışına izin verilen malların ithalatında vergi numarasına sahip olma şartı aranmaz.

 Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması veya sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan önlemlerin kapsamı dışındaki malların ithali serbesttir.

 6.3 Türkiye’ye İthali Yasak Eşya Nedir?

 Türk Gümrük Tarife Cetveli ile özel kanunlar ve taraf olduğumuz anlaşmalar ve sözleşmeler ile ithali yasak edilmiş eşyanın serbest dolaşıma girişine izin verilmez. Türkiye'ye sokulması yasak olan eşya listesi Gümrük Yönetmeliğinin 25 no.lu ekinde yer almaktadır.

 Özel Kanun, Kararname, uluslararası sözleşmeler ile bunlara istinaden çıkartılan mevzuat (Yönetmelik, Tebliğ gibi) uyarınca, esrar ve müstahzar afyon, ipek böceği tohumu, zirai amaçla kullanılan her türlü toprak, yaprak, sap, saman, ot ve tabii gübre, oyun alet ve makinaları, yasalara aykırı olarak bir fabrika veya ticaret markasını veyahut ticaret ünvanını taşıyan ürünler, sahte etiket ve ambalaj maddesi, Dış Ticaret Müsteşarlığınca her yıl yayımlanan "Bazı Boyar Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ" kapsamında yer alan bazı boyar maddeler ile yine her yıl Dış Ticaret Müsteşarlığınca yayımlanan "Çevrenin Korunması Bakımından Kontrol Altında Tutulan Madde ve Atıklara İlişkin Tebliğ" kapsamında yer alan atıkların Türkiye'ye ithali yapılamaz.

 Bu konu ile ilgili olarak, Gümrükler Genel Müdürlüğünden (İthalat Şube Müdürlüğü Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap) daha fazla bilgi temin edilebilir.

 6.5 Türkiye’ye İthalinde Belli Merciin İzni Aranacak Eşya Nedir?

 Yine, özel kanun, kararname, tüzük ve tebliğ hükümlerine göre Türkiye’ye ithalinde belli merciin izni aranacak eşya, ancak tabi olduğu mevzuata uygunluğu tespit edilmek suretiyle Türkiye Gümrük Bölgesine sokulabilir. Halen yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre Türkiye’ye ithalinde belli merciin izni aranacak eşyaya ilişkin liste Gümrük Yönetmeliğinin 27 no.lu ekinde yer almıştır. Geniş kapsamlı ve pek çoğu İthalat Tebliğleri ve Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleri ilgilidir.

 Bu konu ile ilgili olarak, Gümrükler Genel Müdürlüğünden (İthalat Şube Müdürlüğü Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap) daha fazla bilgi temin edilebilir.

 6.7 Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi İçin Beyanda Bulunmadan Önce Eşyayı Doğru Beyan Edebilmek İçin Nelere Yapılabilir?

 Serbest dolaşıma girecek eşyanın sahipleri veya onların yerine harekete yetkili olanlar, beyanlarını doğru yapabilmek üzere, gümrük idaresinin yazılı izniyle geçici depolama yerine gelmiş eşyasını, geçici depolama yeri ve gümrük memurlarının gözetimi altında tartıp muayene edebilecekleri gibi, ticari mahiyette olmamak şartıyla numune  alabilir ve ekspertiz incelemesi yaptırabilir.

6.8 Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Çerçevesinde Beyanda Bulunmak İçin Bir Süre Sınırlaması Var mıdır?

 Deniz yoluyla gelen ve geçici depolama yerine konulan eşya için, özet beyan verildiği tarihten itibaren 45 gün, diğer bir yolla gelen eşya ise 20 gün içinde serbest dolaşıma giriş rejimi için beyanda bulunulması zorunludur.

 Ancak, beyan sahibinin iradesi dışında bir mücbir sebebin varlığı halinde, süreler, işlemlerin tamamlanabilmesi amacıyla Gümrük Müsteşarlığınca (Gümrükler Genel Müdürlüğü) uzatılabilir. Bu şekilde bir süre uzatımının yapılabilmesi için, beyan sahibinin iradesi dışında ve kendi ihmal veya kusurundan kaynaklanmayan mücbir sebebin ilgili kur
Linkback: Gümrük İşletme ( İthalat Rejimi )


  • Android version: Android 10
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
  • Gösterim 1,526 
  • Haber Köşesi (Herşey)
  • 0 Yanıt

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

Yasal Uyarı

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Replikacep.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Replikacep.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.